công thức xác định kết quả kinh doanh

Làm sao để đánh giá được hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, tham khảo ngay công thức xác định kết quả kinh doanh qua bài viết dưới đấy nhé.

Tổng quan về xác định kết quả kinh doanh

Tính toán sự chệnh lệch giữa các son số từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết toán sẽ cho ra kết quả trong hoạt động của SXKD.

Thế nhưng con số chênh lệch đó chỉ mới nói lên được kết quả lời hoặc lỗ tổng hợp trong tất cả các hoạt động SXKD mà thôi.

Do một doanh nghiệp khi kinh doanh sẽ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, nên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được chia thành 3 loại cơ bản như sau:

Kết quả kinh doanh thông thường

hiệu quả kinh doanh

Kết quả thu được từ hoạt động mua bán

Là kết quả thu được sau khi mua bán hàng hóa hoặc vật tư, kết quả tiêu thụ tất cả các loại sản phẩm, cung cấp và thực hiện các loại hình từ dịch vụ cho tới lao vụ.

Và còn là con số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với trừ ra một số khoản cần thiết khác như: Thuế xuất khẩu, giá giảm hàng bán ra, thuế tiêu thụ theo thông tư 133 , hàng bán bị hoàn trả, chi phí bán hàng, giá vốn lấy hàng, và chi phí QLDN.

Để có thể thuận tiện hơn trong việc tổng hợp tất cả các số liệu và lập ra các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh thì kết quả của SXKD thông thường sẽ được xác định theo như công thức tính sau:

Doanh thu thuần = tổng doanh thu theo hợp đồng – các khoản phải giảm trừ

Các khoản phải giảm trừ bao gồm:

  • Doanh thu hàng bán bị hoàn trả
  • Gía giảm hàng bán ra
  • Thuế xuất khẩu phải nộp
  • Thuế tiêu thụ

Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần (thực thu) – Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận thuần chính là con số lãi hay lỗ trong các hoạt động SXKD thông thường.

Kết quả hoạt động tài chính

báo cáo tài chính

Lợi nhuận trong các hoạt động tài chính

Là lợi nhuận thuần trong các hoạt động như cho vay, đầu tư cổ phiếu (chứng khoán), kinh doanh đất đai…

Lợi nhuận thuần trong hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí hoạt động tài chính

Cho nên lợi nhuận doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính là con số chênh lệch giữa thu nhập (doanh thu) trong hoạt động tài chính với các khoản chi phí trong hoạt động tài chính.

Kết quả bất thường

Là con số chênh lệch giữa thu nhập (doanh thu) bất thường với các khoản chi phí bất thường.

Những kết quả thu được của 3 loại hoạt động trên chỉ mới thể hiện số tổng hợp về thu nhập, doanh thu, chi phí để xác định được kết quả của các loại hoạt động.

Lợi nhuận bất thường = Doanh thu bất thường – chi phí bất thường

Tuy nhiên, đối với một nhà quản trị doanh nghiệp thì điều quan trọng nhất chính là nắm được tất cả các các hoạt động cần thiết cho từng loại dịch vụ, sản phẩm, từng loại nghiệp vụ khác nhau của doanh nghiệp như đầu tư góp vốn ngắn hạn, dài hạn, chứng khoán…..

Và cán bộ kế toán phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết để các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định phù hợp trong hoạt động kinh doanh.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được công thức xác định kết quả kinh doanh, từ đó đánh giá được hiệu quả và có sự thay đổi phù hợp.

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *